Spirituals > As-Sahifa As-Sajjadiyya >Transliteration of At-Tawba
Print out

Transliteration of At-Tawba

Date: 18/06/2015 A.D + H

AL-LAAHUM-MA

YAA MAL-LAA YAS'IFUHOO NAA'-TUL-WAAS'IFEEN

WA YAA MAL-LAA YUJAAWIZUHOO RAJAAA-UR-RAAJEEN

WA YAA MAL-LAA YAZ''EEU' LADAY-HEEE AJ-RUL-MUH'-SINEEN

WA YAA MAN HUWA MUNTAHAA KHAW-FIL-A'ABIDEEN

WA YAA MAN HUWA GHAAYATU KHASH-YATIL-MUT-TAQEEN

HAD'AA MAQAAMU MAN

TADAAWALAT-HOOO AY-DEED'-D'UNOOB

WA QAADAT-HOOO AZIM-MATUL-KHAT'AAYAA

WAS-TAH'-WAD'A A'LAY-HISH-SHAY-T'AAN

FAQAS'-S'ARA A'M-MAAA AMAR-TA BIHEE TAF-REET'AA

WA TAA'AT'AA MAA NAHAY-TA A'N-HOO TAGH-REERAA

KAL-JAAHILI BIQUD-RATIKA A'LEEH

AW KAL-MUNKIRI FAZ''-LA IH'-SAANIKA ILAY-H

H'AT-TAAA ID'AA ANFATAH'A LAHOO BAS'ARUL-HUDAA

WA TAQASH-SHAA'T A'N-HOO SAH'AAA-IBUL-A'MAA

AH'-S'AA MAA Z'ALAMA BIHEE NAF-SAH

WA FAK-KARA FEEMAA KHAALAFA BIHEE RAB-BAH

FARAAA KABEERA I'S'-YAANIHEE KABEERAW-WA JALEELA MUKHAALAFATIHEE JALEELAA

FAAQ-BALA NAH'-WAKA MOO-AM-MILAL-LAKA MUS-TAH'-YEEAM-MINK

WA WAJ-JAHA RAGH-BATAHOOO ILAY-KA THIQATAM-BIK

FAAM-MAKA BIT'AMAI'HEE YAQEENAA

WA QAS'ADAKA BIKHAW-FIHEEE IKH-LAAS'AA

QAD KHALAA T'AMAU'HOO MIN KUL-LI MAT'-MOOI'N FEEHEE GHAY-RIK

WA AF-RAKHA RAW-U'HOO MIN KUL-LI MAH'-D'OORIM-MIN-HOO SIWAAK

FAMATHALA BAY-NA YADAY-KA MUTAZ''AR-RIA'A

WA GHAM-MAZ''A BAS'ARAHOOO ILAAL-AR-Z''I MUTAKHASH-SHIA'A

WA T'AA-T'AA RAA-SAHOO LII'Z-ZATIKA MUTAD'AL-LILAA

WA ABATH-THAKA MIN SIR-RIHEE MAAA ANTA SA'-LAMU BIHEE MIN-HOO KHUZ''OOA'A

WA A'D-DADA MIN D'UNOOBIHEE MAAA ANTA AH'-S'AA LAHAA KHUSHOOA'A

WAS-TAGHAATHA BIKA MIN-

A'Z'EEMI MAA WAQAA' BIHEE FEE I'L-MIK

WA QABEEHEE MAA FAZ''AH'AHOO FEE H'UK-MIKA MIN D'UNOOB

AD-BARAT LAD'-D'AATUHAA FAD'AHABAT-

WA AQAAMAT TABIA'ATUHAA FALAZIMAT-

LAA YUNKIRU YAAA ILAAHEE A'D-LAKA IN A'AQAB-TAH

WA LAA YAS-TAA'-Z'IMU A'F-WAKA IN A'FAW-TA A'N-HOO WA RAH'IM-TAH

LIAN-NAKAR-RAB-BUL-KAREEMUL-LAD'EE LAA YATAA'AZ'AMUHOO GHUF-RAANUD'-D'AMBIL-A'Z'EEM

AL-LAAHUM-MA FAHAAA ANA D'AA

QAD JI-TUKA MUT'EEA'L-LIAM-RIKA FEEMAAA AMAR-TA BIHEE MINAD-DUA'AA-I

MUTANAJ-JIZAW-WAA'-DAKA FEEMAA WAA'T-TA BIHEE MINAL-IJAABAH ID' TAQOOLU:

(UD-U'WNEEE AS-TAJIB LAKUM)

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AL-QANEE BIMAGH-FIRATIKA KAMAA LAQEETUKA BIIQ-RAAREE

WAR-FAA'-NEE A'M-MAS'AARII'D'-D'UNOOBI KAMAA WAZ''AA'-TU LAKA NAF-SEE

WAS-TUR-NEE BISIT-RIKA KAMAA TAAN-NAY-TANEE A'N?LINTIQAAMI MIN-NEE

AL-LAAHUM-MA

WA THAB-BIT FEE T'AAA'TIKA NEE-YATEE

WA AH'-KIM FEE I'BAADATIKA BAS'EERATEE

WA WAF-FIQ-NEE MINAL-AA'-MAALI LIMAA TAGH-SILU BIHEE DANASAL-KHAT'AAYAA A'N-NEE

WA TAWAF-FANEE A'LAA MIL-LATIKA WAMIL-LATI NABEE-YIKA MUH'AM-MADIN A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA TAWAF-FAY-TANEE

AL-LAAHUM-MA

IN-NEEE ATOOBU ILAY-KA FEE MAQAAMEE HAD'AA

MIN KABAAA-IRI D'UNOOBEE WAS'AGHAAA-IRIHAA

WA BAWAAT'INI SAY-YI-AATEE WAZ'AWAAHIRIHAA

WA SAWAALIFI ZAL-LAATEE WAH'AWAADITHIHAA

TAW-BATA MAL-LAA YUH'AD-DITHU NAF-SAHOO BIMAA'-S'EEAH

WA LAA YUZ''-MIRU AY-YAU'WDA FEE KHAT'EE-AH

WA QAD QUL-TA YAAA ILAAHEE FEE MUH'-KAMI KITAABIKA IN-NAKA

TAQ-BALUT-TAW-BATA A'N I'BAADIK

WA TAA'-FOO A'NIS-SAY-YI-AAT

WA TUH'IB-BUT-TAW-WAABEEN

FAQ-BAL TAW-BATEE KAMAA WAA'T-T

WAA'-FU A'N SAY-YI-AATEE KAMAA Z''AMINT

WA AW-JIB LEE MAH'AB-BATAKA KAMAA SHARAT'-T

WA LAKA YAA RAB

SHAR-T'EEE AL-LAAA AU'WDA FEE MAK-ROOHIK

WA Z''AMAANEEE AL-LAAA AR-JIA' FEE MAD'-MOOMIK

WA A'H-DEEE AN AH-JURA JAMEEA' MAA'AS'EEK

AL-LAAHUM-MA IN-NAKA AA'-LAMU BIMAA A'MIL-T

FAGH-FIR LEE MAA A'LIM-T

WAS'-RIF-NEE BIQUD-RATIKA ILAA MAAA AH'-BAB-T

AL-LAAHUM-MA WAA'LAY-YA

TABIA'ATUN QAD H'AFIZ'TUHUN

WA TABIA'ATUN QAD NASEETUHUN

WA KUL-LUHUN-NA BIA'Y-NIKAL-LATEE LAA TANAAM

WA I'L-MIKAL-LAD'EE LAA YANSAA

FAA'W-WIZ'' MIN-HAAA AH-LAHAA

WAH'-T'UT' A'N-NEE WIZ-RAHAA

WA KHAF-FIF A'N-NEE THIQ-LAHAA

WAA'-S'IM-NEE MIN AN UQAARIFA MITH-LAHAA

AL-LAAHUM-MA WA IN-NAHOO

LAA WAFAAA-A LEE BIT-TAW-BATI IL-LAA BII'S'-MATIK

WA LAA AS-TIM-SAAKA BEE A'NIL-KHAT'AAYAAA IL-LAA A'N QOO-WATIK

FAQAW-WINEE BIQOO-WATIN KAAFEEAH

WA TAWAL-LANEE BII'S'-MATIM-MAANIA'H

AL-LAAHUM-MA AY-YUMAA A'B-DIN TAABA ILAY-KA

WA HUWA FEE I'L-MIL-GHAY-BI I'NDAKA

FAASIKHUL-LITAW-BATIH

WA A'AA-IDUN FEE D'AMBIHEE WAKHAT'EE-ATIH

FA IN-NEE E AU'WD'U BIKA AN AKOONA KAD'ALIK

FAJ-A'L TAW-BATEE HD'IH

TAW-BATAL-LAAA AH'-TAAJU BAA'-DAHAAA ILAA TAW-BAH

TAW-BATAM-MOOJIBATAL-LIMAH'-WI MAA SALAFA WAS-SALAAMATI FEEMAA BAQEE

AL-LAAHUM-MA

IN-NEEE AA'-TAD'IRU ILAY-KA MIN JAH-LEE

WA AS-TAW-HIBUKA SOOO-A FIA'-LEE

FAAZ''-MUM-NEEE ILAA KANAFI RAH'-MATIKA TAT'AW-WULAA

WAS-TUR-NEE BISIT-RI A'AFEEATIKA TAFAZ''-Z''ULAA

AL-LAAHUM-MA

WA IN-NEEE ATOOBU ILAY-KA MIN KUL-LI MAA KHAALAFA IRAADATAKA AW ZAALA A'M-MAH'AB-BATIK

MIN KHAT'ARAATI QAL-BEE

WA LAH'AZ'AATI A'Y-NEE

WA H'IKAAYAATI LISAANEE

TAW-BATAN TAS-LAMU BIHAA KUL-LU JAARIH'ATIN A'LAA H'EEAALIHAA MIN TABIA'ATIKA WA TAA-MANU MIM-MAA YAKHAAFUL-MUA'-TADOONA MIN SLEEMI SAT'AWAATIK

AL-LAAHUM-MA

FAR-H'AM WAH'-DATEE BAY-NA YADAY-K

WA WAJEEBA QAL-BEE MIN KHASH-YATIK

WAZ''-T'IRAABA AR-KAANEE MIN HAY-BATIK

FAQAD AQAAMAT-NEE YAA RAB-BI D'UNOOBEE MAQAAMAL-KHIZ-YI BIFINAAA-IK

FAAN SAKAT-TU LAM YANT'IQ A'N-NEEE AH'AD

WA IN SHAFAA'-TU FALAS-TU BIH-LISH-SHAFAAA'H

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA SHAF-FIA' FEE KHAT'AAYAAYA KARAMAK

WA U'D A'LAA SAY-YI-AATEE BIA'F-WIK

WA LAA TAJ-ZINEE JAZAAA-EE MIN U'QOOBATIK

WAB-SUT' A'LAY-YA T'AW-LAK

WA JAL-LIL-NEE BISIT-RIK

WAF-A'L BEE FIA'-L

A'ZEEZIN TAZ''AR-RAA' ILAY-HEE A'B-DUN D'ALEELUN FARAH'IMAH

AW GHANEE-YIN TAA'R-RAZ''A LAHOO A'B-DUN FAQEERUN FANAA'SHAH

AL-LAAHUM-MA

LAA KHAFEERA LEE MINK FAL-YAKH-FUR-NEE I'Z-ZUK

WLAA SHAFEEA' LEEE ILAY-KA FAL-YASH-FAA' LEE FAZ''-LUK

WA QAD AW-JALAT-NEE KHAT'AAYAAYA FAL-YOO-MIN-NEE A'F-WUK

FAMAA KUL-LU MAA NAT'AQ-TU BIHEE A'N-

JAH-LIM-MIN-NEE BISOOO-I ATHAREE

WA LAA NIS-YAANIL-LIMAA SABAQA MIN D'AMEEMI FIA'-LEE

WA LKIL-LITAS-MAA' SAMAAAW-UKA WAMAN FEEHAA WA AR-Z''UKA WAMAN A'LAY-HAA MAA

AZ'-HAR-TU LAKA MINAN-NADAM

WA LAJAA-TU ILAY-KA FEEHEE MINAT-TAW-BAH

FALAA'L-LA BAA'-Z''AHUM BIRAH'-MATIK

YAR-H'AMUNEE LISOOO-I MAW-QIFEE

AW TUD-RIKUHUR-RIQ-QATU A'LAY-YA LISOOO-I H'AALEE

FAYANAALANEE MIN-H

BIDAA'-WATIN HEEA AS-MAU' LADAY-KA MIN DUA'AA-EE

AW SHAFAAA'TIN AW-KADU I'NDAKA MIN SHAFAAA'TEE TAKOONU BIHAA

NAJAATEE MIN GHAZ''ABIK

WA FAW-ZEE BIRIZ''AAK

AL-LAAHUM-MA

EE-YAKUNIN-NADAMU TAW-BATAN ILAY-KA FAANAA ANDAMUN-NAADIMEEN

WA EE-YAKUNIT-TAR-KU LIMAA'-S'EEATIKA INAABATAN FAANAA AW-WALUL-MUNEEBEEN

WA EE-YAK-NILIS-TIGH-FAARU H'IT'-T'ATAL-LILD'-D'UNOOBI FA IN-NEE ? LAKA MINAL-MUS-TAGH-FIREEN

AL-LAAHUM-MA FAKAMAA

AMAR-TA BIT-TAW-BATI WAZ''AMINTAL-QABOOL

WA H'ATHATH-TA A'LAAD-DUA'AA-I WA WAA'T-TAL-IJAABAH

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAQ-BAL TAW-BATEE

WA LAA TAR-JIA'-NEE MAR-JIA'L-KHAY-BATI MIR-RAH'-MATIK

IN-NAKA ANTAT-TAW-WAABU A'LAAL-MUD'-NIBEEN

WAR-RAH'EEMU LIL-KHAAT'I-EENAL-MUNEEBEEN

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE KAMAA HADAY-TANAA BIH

WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE KAMAS-TANQAD'-TANAA BIH

WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAATAN TASH-FAU' LANAA YAW-MAL-QEEAAMATI WAYAW-MAL-FAAQATI ILAY-K

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

WA HUWA A'LAY-KA YASEER

Old website   Feed back